FLAT PACKED FRAMES


BS DN4 FRAMES                                      

14 X 12 FRAMES   DEEP WIRED FOUNDATION


BS DEEP WIRED FOUNDATION                         

(USED IN SMITH FRAMES AS WELL)

14 X 12 BS DEEP WIRED FOUNDATION          


 

FLAT PACKED FRAMES


BS SN4 FRAMES                                  

BS MANLEY FRAMES                                      


      


SHALLOW WIRED FOUNDATION


BS SHALLOW WIRED FOUNDATION                  

BS SHALLOW CUT COMB FOUNDATION                  

 PRICE PER 10                                  

DN4 FRAMES (wired)                                         

14 X 12         (wired)                                                

SN4 FRAMES   (cut comb)                                    

MANLEY (cut comb)                                                                            


HANGING SECTION FRAME                                      

TIMBER SECTION BOX (F/P) PER 10                      

HANGING SECTION DIVIDERS PER PAIR             

WAX SECTION SQUARES PER 10                           


HANGING SECTION FRAME FLAT PACKED

COMPLETE WITH DIVIDERS, 3 X TIMBER

 BOXES AND WAX                                                            BROOD FRAMES AND FOUNDATION


SUPER FRAMES AND FOUNDATION


HANGING SECTIONS


FRAMES AND FOUNDATION


              per 10

            £15.50

             £21.00


          £14.00


22.00


             

 per 10

            £15.50

             £20.40


£8.00

£6.00          


          

ASSEMBLED FRAMES


       C/W FOUNDATION

            £43.90

               £56.70

               £36.90

             £41.40

   


£8.50

£6.50

£3.75

£1.40
£20.50